Käyttöehdot

Biila Go -palvelun käyttöehdot 8/2022

Rekisteröityessään Biila Go -palveluun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä toimimaan muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

1. Biila Go

Biila Go (jäljempänä ”Palvelu”) on Biila Solutions Oy:n (y-tunnus 2205993-5, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoama autojen siirtojen välityspalvelu. Palveluntarjoaja toimii välittäjänä kuljettajan ja auton siirtoa toivovan tahon välillä (jäljempänä ”Siirron tilaaja”). Palveluntarjoaja ei omista tai hallinnoi autoja eikä vastaa niiden kunnosta tai soveltuvuudesta liikennekäyttöön. Palveluntarjoaja vastaa vain alustan toiminnasta ja mahdollistaa Käyttäjän ja Siirron tilaajan kohtaamisen. Käyttäjä hyväksyy kutakin siirtoa varten Siirron tilaajan ehdot erikseen.

2. Käyttäjä

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä ehdoissa ajoneuvon siirtämisestä kiinnostunutta, täysi-ikäistä henkilöä, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Yksittäisen siirron osalta Käyttäjä on Pro -kuljettaja (jäljempänä ”Kuljettaja”). Käyttäjällä on oltava voimassa oleva ajokortti ja olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito.

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus Palvelun käyttämistä varten. Väärien käyttäjätietojen antaminen on peruste lopettaa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle.

Pro-kuljettaja

Pro-kuljettaja voi käyttää Palvelua etsiäkseen autojen siirtotarpeita ja ilmoittautuakseen kuljettajaksi siirrolle. Pro-kuljettaja voi Siirron tilaajan kanssa erillisen toimeksiantosopimuksen tehtyään tehdä siirtoja Palvelussa toimeksiannossa määrittyvää palkkiota vastaan. Toimeksiantosopimuksessa määritetään Pro-kuljettajan ja Siirron tilaajan välinen toimeksiantosuhde.

3. Käyttöoikeus

Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun käytettävissä aina. Palvelun käytössä voi kuitenkin olla keskeytyksiä, jotka johtuvat muun muassa palvelun kehittämisestä tai muista Palveluntarjoajan tarpeellisiksi katsomista syistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään vakuutuksia palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti evätä käyttöoikeus tai sulkea käyttäjätili asianmukaiseksi katsomastaan syystä.

4. Palvelun maksut

Palveluun rekisteröityminen on ilmaista. Palvelu voi sisältää myös maksullisia lisäpalveluita. Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen palvelun yhteydessä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelussa.

5. Käyttäjätietojen käsittely

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää käyttäjätietoja Palvelun toteuttamisen lisäksi Palvelusta tiedottamiseen, Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin. Ajantasainen palvelua koskeva tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://biila.io/tietosuojaseloste/.

6. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoajan vastuu Käyttäjälle on kaikissa tapauksissa tämän sopimuksen perusteella enintään tuhat (1000) euroa.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelu on yksistään Palveluntarjoajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta, ja sitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Palveluun, teknologiaan tai sisältöön ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä ehdoista ilmenevä käyttöoikeus. Näiden ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Palveluntarjoajan tai Palvelun toiminimiä, logoja, domainnimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Palveluntarjoajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

8. Sopimusehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy sopimukseen tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

9. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun. Mikäli palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle käyttöoikeutta, tämä sopimus ei tule voimaan miltään osin.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijaosapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa. Palveluntarjoaja päättää tämän sopimuksen sulkemalla Käyttäjältä pääsyn Palveluun. Käyttäjä irtisanoo tämän sopimuksen pyytämällä käyttäjätilin sulkemista Palveluntarjoajan asiakaspalvelusta.

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

10. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus aina toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta, ja Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

11. Riidanratkaisu

Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (https://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (https://www.kuluttajaneuvonta.fi/). Kuluttajalla on myös oikeus saattaa asia riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi Euroopan komission Online Dispute Resolution -foorumin kautta osoitteessa https://ec.europa.eu/odr.