Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan, kun ostat Biila Solutions Oy:n verkkokaupasta, osoitteessa: one.biila.io. Tällöin sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Biila Solutions Oy (myöhemmin Biila) omistaa Biila Go -verkkosovelluksen ja vastaa autojen siirroista.

Palvelu (myöhemmin Biila Go) on Biila Go -verkkosovellus, josta voi varata ja maksaa auton siirron ja siirtoon liittyvät lisäpalvelut.

Palvelun tilaaja (myöhemmin Asiakas) on yritys tai yksityishenkilö, joka hankkii Biila Go -palvelun Biilan verkkokaupasta, osoitteesta one.biila.io.

Kuljettaja on henkilö, joka toteuttaa Asiakkaan tilaaman palvelun. Kuljettaja on joko Biilan työntekijä tai toimeksiantosuhteessa Biilaan.

 1. Yleistä Biila Go -verkkosovelluksesta Biila Go -verkkosovelluksen omistaa Biila Solutions Oy (y-tunnus: 2205993-5, myöhemmin ”Biila”). Palvelu on käytössä Suomessa, poislukien Ahvenanmaan alue. Palvelu on tarkoitettu B-ajokortilla ajettaville ja liikennevakuutetuille ajoneuvoille.  

 2. Palvelun tilaaminen ja sen kulku  Asiakas tilaa varaa ja maksaa valitsemansa palvelut. Asiakas saa tekstiviestillä seurantalinkin, josta voi varmentaa autoa siirtävän kuljettajan oikeellisuuden, sekä seurata palvelun kulkua. Kun kuljettaja on siirtänyt auton, Asiakas saa tekstiviestillä ilmoituksen.

 3. Palvelun maksaminen Asiakas maksaa varaamansa palvelut Biila Go:ssa olevilla maksutavoilla. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

 4. Peruuttaminen Mikäli Asiakas peruu varaamansa ja maksamansa palvelun, Biila ei ole velvollinen palauttamaan maksua. Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, koska: (KSL 6:16) sopimus koskee tavaroiden kuljetusta ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

 5. Asiakkaan vastuut Biilan siirtäessä Asiakkaan ja/tai hänen tilaamaansa autoa

  1. Asiakkaan tai hänen nimeämän yhteyshenkilön on luovutettava ajoneuvo Biilan kuljettajalle ajokuntoisena ja lain asettamat edellytykset täyttävänä.

  2. Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä siirtämästä ajoneuvoa, mikäli ajoneuvo ei ole ajokuntoinen ja lain asettamat edellytykset täyttävä. Tällöin Biila ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaan siirrosta maksamaa maksua.

  3. Kun Kuljettaja noutaa auton Asiakkaalta tai Asiakkaan nimeämältä yhteyshenkilöltä, tulee Asiakkaan tai asiakkaan nimeämän yhteyshenkilön kertoa Kuljettajalle auton vauriot sekä mahdolliset ajamiseen tai turvallisuuteen liittyvät poikkeamat autossa.

  4. Asiakas vastaa siitä, että auto luovutetaan oikealle kuljettajalle. Kuljettajan tiedot ovat nähtävissä ennen noutoa asiakkaalle tulevasta vahvistusviestistä. Mikäli Asiakas tai hänen nimeämä yhteyshenkilö luovuttaa auton jollekin muulle, vastuu sen seurauksista ei ole Biilan.

  5. Mikäli Asiakas tai hänen nimeämä yhteyshenkilö ei henkilökohtaisesti luovuta auton avaimia Kuljettajalle, vastuu auton avaimista on Biilalla vasta sen jälkeen, kun kuljettaja on ne todistetusti saanut haltuun.

  6. Kun auto palautetaan Asiakkaan ilmoittamaan paikkaan, on Asiakas velvollinen tarkastamaan ja/tai järjestämään auton tarkastuksen yhdessä Kuljettajan kanssa ja ilmoittamaan välittömästi Biilan asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@biila.io), mikäli autossa havaitaan vaurioita, jotka epäillään syntyneen autoa siirrettäessä.

  7. Biila ei vastaa mahdollista vahingoista ja/tai vaurioista, jotka ilmoitetaan tai ovat syntyneet sen jälkeen, kun Kuljettaja on luovuttanut ajoneuvon Asiakkaalle tai hänen ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

  8. Mikäli Asiakas ei itse voi vastaanottaa autoa, Biilan vastuu autosta loppuu välittömästi, kun auto on toimitettu Asiakkaan ilmoittamaan paikkaan. Tällöin Biila ei myöskään vastaa mahdollisesti myöhemmin esitetyistä auton siirtämiseen liittyvistä korvausvaatimuksista.

  9. Asiakas vastaa siitä, että siirrettävä ajoneuvo on B-ajokortilla ajettava ajoneuvo ja sen kokonaismassa ei ylitä 3500kg. 

  10. Biilan siirron aikainen vakuutus kattaa arvoltaan alle 100 000€ arvoiset ajoneuvot. Mikäli palvelun kautta siirretään arvokkaampia autoja, siirron vakuuttaminen ja vahingonkorvausvastuu on asiakkaan vastuulla. Tällöin Biilan omavastuuosuus mahdollisissa autolle aiheuttamissaan vahingoissa on maksimissaan 1500 euroa.


 6. Biilan vastuut siirrettäessä Asiakkaan ja/tai hänen tilaamaansa autoa

  1. Kuljettaja sitoutuu käyttämään autoa vain siirtotarkoituksen mukaisesti. Autot siirretään aina ajaen.

  2. Kuljettaja tarkastaa siirrettävän ajoneuvon pintapuolisesti yhdessä Asiakkaan tai hänen ilmoittaman yhteyshenkilön kanssa. Kuljettaja ottaa autosta 4 yleiskuvaa sekä kuvaa kohtuudella nähtävillä oleva vauriot ennen liikkeelle lähtöä.

  3. Huomioitavaa on, että mikäli auto on likainen, lumen, jään tai muun vastaavan peitossa, aiemmin syntyneitä vahinkoja ei välttämättä havaita. Tällöin Biila ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vaurioista, jotka voivat ilmetä, kun auto puhdistetaan.

  4. Biila vastaa ainoastaan Kuljettajan aiheuttamista vahingoista eikä vastaa siirron aikana autoon tulleista teknisistä vioista tai muista rikkoontumisista, jotka johtuvat autosta tai aiemman kuljettajan virheellisestä ja/tai puutteellisesta toiminnasta.

  5. Mikäli kuljettaja aiheuttaa siirrettävälle ajoneuvolle vahingon, vahingot korvataan ajoneuvon kaskovakuutuksesta ja Biila puolestaan korvaa sen käytöstä aiheutuneen bonusmenetyksen omistajalle/haltijalle. Mikäli ajoneuvossa ei ole Kaskovakuutusta, Biilan omavastuuosuus mahdollisissa autolle aiheuttamissaan vahingoissa on maksimissaan 1500 euroa.

  6. Mikäli asiakas on valinnut siirtoon Laajennetun vakuutuksen, sovelletaan pykälän 6.5 sijaan tätä:

   1. Mikäli kuljettaja aiheuttaa siirrettävälle ajoneuvolle vahingon, Biila vastaa tämän seurauksena autoon syntyneiden vahinkojen korjauttamisesta valitsemassaan vauriokorjaamossa.

  7. Liikennevahinkotilanteessa, joissa Biila katsotaan vahingon aiheuttajaksi, vahinko korvataan auton omistajan/haltijan ottamasta liikennevakuutuksesta ja Biila puolestaan korvaa tästä aiheutuneen bonusmenetyksen vakuutuksenottajalle.

  8. Siirron aikana syntyneet kiveniskeymät tuulilasiin tai konepeltiin, normaalista auton käytöstä aiheutuvat jäljet maalipinnassa sekä renkaan puhkeamiset eivät kuulu Biilan vastuuseen.

  9. Biila ei vastaa kolmannen osapuolen autolle aiheuttamasta vahingosta tai niiden seurauksista.

  10. Mikäli siirto keskeytyy tai estyy (luonnonilmiö, liikenneruuhka, liikennevahinko tai muu toimituksen viivästyminen) Biilasta johtumattomista syistä, Biila ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle myöhästymisestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

  11. Mikäli siirrettävässä autossa ei noudettaessa ole siirtoon tarvittavaa määrää polttoainetta, Biila tankkaa ja kustantaa siirtoon tarvittavan polttoaineen.

 7. Tietojen käsittely Biilalla on oikeus käyttää asiakkaan Palveluun antamia tietoja palvelun toteuttamisen lisäksi, Palvelusta tiedottamiseen, Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastollisiin- ja markkinointitarkoituksiin. Ajantasainen Biila Solutions Oy:n tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://biila.io/tietosuojaseloste/. Asiakas hyväksyy sen osana näitä Käyttöehtoja.

 8. Immateriaalioikeudet Palvelu on yksistään Biilan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja siitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Palveluun, teknologiaan tai sisältöön ei anneta asiakkaalle muuta oikeutta kuin näistä ehdoista ilmenevä käyttöoikeus. Näiden ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Palveluntarjoajan tai Palvelun toiminimiä, logoja, domainnimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Palveluntarjoajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

 9. Sopimuksen voimassaolo Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessaan, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen asiakkaasta tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

 10. Riidanratkaisu Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on myös oikeus saattaa asia riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi Euroopan komission Online Dispute Resolution –foorumin kautta osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.


Biila Solutions Oy pidättää oikeuden muuttaa ehtoja. Asiakas hyväksyy ehdot käyttämällä palvelua. © Biila Solutions Oy 2022.