Ajatuksia YEL-uudistukseen

1.9.2022

Olemme kuluneen kesän aikana saaneet lukea kannanottoja hallituksen eduskunnalle kesäkuussa antamasta esityksestä yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta eli niin sanotusta YEL-uudistuksesta.

Esitys on voinut herättää huolia myös Biilan kuljettajien keskuudessa, etenkin niiden osalta, joita YEL koskee. Seuraamme aktiivisesti sellaista lainsäädäntötyötä, jonka voi katsoa vaikuttavan nyt tai tulevaisuudessa siihen toimintaympäristöön, jossa Biila toimii.  

Esityksen tavoitehan on muun muassa turvata YEL-vakuutuksen piirissä olevien työuran aikaisen toimeentulon kohtuullinen säilyminen eläkkeellä ja mahdollistaa myös työpanoksen arvoa vastaava työuran aikaisen sosiaaliturvan taso. (viitattu esitykseen https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_102+2022.aspx)

Haluamme omalta osaltamme rauhoittaa esityksen ympärillä käytävää keskustelua ja keskittämään huomion siihen, mikä muuttuu ja mikä ei. 

Esityksestä vastaavan sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen mukaan kyseessä on melko pieni muutos suhteessa voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

”Valitettavasti julkisuuskeskustelussa on muodostunut virheellinen käsitys, jonka mukaan työtulon määritys perustuisi esityksessä vain toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaan ja voisi sitä kautta johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Pitkään jatkuneen valmistelun kuluessa ei ole löytynyt mitään yksiselitteistä kriteeriä, johon työtulo olisi perusteltua kytkeä, eikä esityksessä myöskään ehdoteta säädettäväksi mediaanipalkkaa ainoaksi tällaiseksi tekijäksi.
 
Sen sijaan laissa säädettäisiin myös muista tiedoista, jotka eläkelaitos ottaa huomioon työtuloa vahvistaessaan. Näitä olisivat tiedot yrittäjän ammattitaidosta, kokemuksesta sekä muusta yrittäjätoiminnan laadusta ja laajuudesta. Selvityksenä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tietoja yritystoiminnan kausiluonteisuudesta tai ympärivuotisuudesta, koko- tai osapäiväisyydestä, työntekijöiden määrästä, liikevaihdosta tai muista seikoista, joilla voi olla merkitystä työpanoksen taloudellisen arvon määrittämisessä.

YEL-työtulo voidaan siis vahvistaa myös toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa matalammaksi tai korkeammaksi. Perusteluissa on todettu, että esimerkiksi yrityksen laskutustietojen perusteella työpanoksen arvo voisi olla myös mediaanipalkkaa matalampi. ” (lainaus: https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/yel-uudistuksen-tarkoituksena-on-yrittajien-sosiaaliturvan-parantaminen)

Kysyimme tulevasta YEL-muutoksesta ITS Finlandin toiminnanjohtaja Marko Forsblomilta. Hänen mukaansa hallituksen esityksen lähtökohta on kannatettava, niiltä osin kuin sen tarkoituksena on parantaa YEL-työtulon piirissä olevien eläketurvaa. 

“Syksyn aikana esitys etenee eduskunnassa ja silloin on tärkeää varmistaa, ettei työtulon määrittämisen perusteet käännä hallituksen esitystä sen alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Erityisen tärkeää on katsoa ettei pien- ja kevytyrittäjyyden edistämiseksi tehtyä hyvää työtä nyt heikennetä.”

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa  yhteen laajapohjaisesti valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten ja yritysmaailmat edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota. 

ITS Finlandin tavoitteena on toteuttaa tiedon hyödyntämisen ja digitalisaation avulla uusia palveluja ja ratkaisuja liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Biila on ITS Finlandin jäsen.


CEO

Aapeli Kallunki