Tiesitkö, että EU:ssa on vuonna 2025 43 miljoonaa ihmistä, jotka tekevät työtä erilaisten digitaalisten alustojen kautta?

9.12.2022

Digitaaliset alustat muuttavat perinteisiä työn tekemisen ja organisoinnin tapoja. Alustataloudesta tulee ehkä ensimmäisenä mieleen Wolt- ja Foodora-ruokalähetit, tai Uber-kuljettajat. Ala on kuitenkin paljon tätä monimuotoisempi ja uusia toimialoja ja toimintatapoja otetaan haltuun kiihtyvällä tahdilla.

Pohjimmiltaan alustataloudessa on kyse ostajan ja myyjän kohtauttamisesta. Teknologiaa hyödyntämällä ostajan ja myyjän löytäminen, sekä kaupankäynti ja siihen liittyvä hallinto tehdään mahdollisimman sujuvaksi, turvalliseksi ja tehokkaaksi kaikille osapuolille. Usein kyseessä on lyhytkestoinen tehtävä tai varaus- ja transaktiomäärä on suuri. Ruokalähettien ja Uber-kuljettajien lisäksi tunnettuja esimerkkejä alustaan perustuvasta liiketoiminnasta on vaikkapa majoituksen tarjoajia ja tarvitsijoita yhdistävä Airbnb, monipuolista ammattiosaamista välittävä Freelancer.com tai hiusten- ja kauneudenhoitoalaan keskittynyt Timma.

Kuten useimmat lukijoista ehkä jo tietääkin, on myös Biila yksi alustatalouden toimijoista. Liiketoimintamme perustuu digitaliseen alustaan, jossa auton siirtoa tarvitsevat yksityiset ja yritystoimijat pääsevät hyödyntämään Biilan laajaa ja osaavaa kuljettajaverkostoa. Tänä vuonna Biilan kautta on välitetty yli 60 tuhatta siirtoajoa ja niitä on ollut toteuttamassa yli 1400 kuljettajaa.

Alustojen kautta tehtävän työn määrä kasvaa voimakkaasti. EU:n alueella alustatalouden tulot kasvoivat lähes viisinkertaiseksi vuosina 2016 – 2020, arviolta 3 miljardista eurosta noin 14 miljardiin euroon. Tänä vuonna EU:n alueella yli 28 miljoonaa henkilöä tekee työtä, jota välitetään digitaalisten alustojen kautta. Määrän ennustetaan kasvavan 43 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Laskujeni mukaan se on liki 10 % koko EU:n väkiluvusta. Mielestäni nämä luvut osoittavat, että alustatyö on tullut jäädäkseen.

Työlainsäädäntötyö Euroopassa

Alustatyön osalta keskeinen puheenaihe on ollut työtä välittävän yrityksen ja työnsuorittajan välinen juridinen suhde. Yksinkertaistettuna kysymys on siitä, voidaanko tilannetta tulkita kahden riippumattoman yrityksen tai elinkeinonharjoittajan väliseksi toiminnaksi, vai onko kyseessä paremminkin työnantaja-työntekijä -suhde. Tulkinnasta riippuen lain asettamat vastuut ja velvollisuudet jakautuvat monelta osin eri tavalla toimijoiden välillä. 

Työni Biilassa on antanut minulle mainion syyn seurata jo pidemmän aikaa työlainsäädännön kehitystä Suomessa ja EU:ssa. Näin yrittäjän näkökulmasta kehitys on ollut jokseenkin hidasta ja epäselvää. Toivottavaa olisi, että lainsäädäntötyö olisi ennustettavaa ja sitä ohjaisi selkeä näkemys siitä, mihin lainsäädäntötyöllä tähdätään. 

EU on kuitenkin tehnyt hyvää valmistelua vuoden 2021 direktiiviehdotuksessaan, joka käsittelee alustatyön tulevaisuutta ja juridisia kysymyksiä.  Direktiiviehdotuksessa on esimerkiksi luotu kriteeristö, jonka avulla voisi tarkastella työnantajasuhteen muodostumista. Tämä on ensiaskel selkeämpään suuntaan ja luo osaltaan näkymää lainsäädäntätyön tulevaisuudesta. Toivottavaa olisi, että sama kehitys jatkuisi myös jäsenmaiden lainsäädäntötyössä. Selkeä visio ja ennustettavuus ovat ehdottoman tärkeitä kaikille alustatyön parissa toimiville.

Tulemme Biilassa seuraamaan jatkossakin lainsäädäntötyön kehittymistä ja pyrimme osaltamme myös vaikuttamaan siihen. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että kaikissa tilanteissa noudatamme kunkin maan voimassaolevaa lainsäädäntöä. Koska lainsäädännön tulevaisuus on osittain utuinen, olemme kuluneiden vuosien aikana rakentaneet liiketoimintaamme sellaiseksi, että pystymme sopeutumaan erilaisiin lopputulemiin. Menestyksemme kannalta on lopulta olennaisinta, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Lainsäädäntö voi vaihdella ajan saatossa, mutta me keskitymme siihen, että kokonaisuus palvelee aina parhaalla mahdollisella tavalla niin asiakkaitamme kuin kuljettajiammekin.  

Tutkimustietoa alustatyöstä

Alustatyön yksi ehdottomista eduista työnsuorittajien näkökulmasta on sen tuoma jousto. Töitä voi valita tehtäväksi oman aikataulun ja toiveiden mukaan. Työn määrään ja työaikaan pääsee usein vaikuttamaan hyvin vapaasti, eikä yksittäiseen toimijaan tarvitse sitoutua vuosiksi. Tämän vuoksi alustatyö sopii hyvin monenlaisiin elämäntilanteisiin. 

Alustatyöhön liittyvää tutkimusta on toistaiseksi vielä melko vähän. Erityisesti kotimaista tutkimusta ei käytännössä ole ollut lainkaan. Biila on ollut syksystä 2022 alkaen mukana Henri Kervolan väitöskirjatutkimuksessa, jossa tutkitaan alustavälitteisten kuljetuspalveluiden nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä ja vastuullisuutta.

Teen tässä muutamia nostoja välituloksista kyselystä, jonka Henri toteutti Biilan ajoja suorittaville kuljettajille. Kyselyyn vastasi 211 kuljettajaa. 

Biilan kautta välitettyjä kuljetuksia tehtiin hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Valtaosa kyselyyn vastanneista (54 %) tekee ajoja sivutoimisesti,  mutta kuitenkin noin 12 prosentille vastaajista Biilan kuljettajana toimiminen on päätyö.

Sivutoimisesti työskenteleville biilaaminen on päätyön (38 %), opintojen (36 %) tai osa-aikatyön (21 %) lisä. 

Vastanneista 37 % on toiminut Biila-kuljettajana vuodesta kahteen ja 29 % on tehnyt ajoja vähintään kaksi vuotta. Alustatyölle ominaista vaihtuvuutta on siis nähtävissä vastanneiden kesken, mutta pidemmätkään toimisuhteet eivät ole meillä harvinaisia. 

Biila-ajoja tekevät kaiken ikäiset. Yllätyksetöntä on, että ikähaitarissa painottuu nuoret, alle 24 vuotiaat (39%), sekä 25-34 vuotiaat (34%) kuljettajat. Kuitenkin myös yli 55-vuotiaiden osuus (22 %) on merkittävä. 

Biilan kuljettajajoukko on laaja ja voimakkaasti kasvava. Vuonna 2021 Biilan kautta kuljetuksia suoritti 813 eri kuljettajaa, kun taas tämän vuoden luku on jo tähän mennessä yli 1400. Kuljettajajoukon kasvun syynä on ajomäärän kasvu, mutta varmasti osan selittää kuljettajien tyytyväisyys. Kyselyyn vastanneista antoivat Biilan ja kuljettajan väliselle yhteistyölle keskiarvosanan 3,94 (asteikolla 1-5).

Koen etuoikeutetuksi työskennellessäni ajassa kiinni olevan työntekemismuodon ja modernin teknologian parissa. Yksi työni hienoimpia puolia on se, että pystymme tarjoamaan mielekästä työtä suurelle joukolle erilaisissa elämäntilanteissa oleville, erilaisista taustoista tuleville ja eri vahvuuksilla varustetuille ihmisille. Yhdessä asiakkaidemme ja kuljettajiemme kanssa viemme autoalaa uudelle tasolle. 


CEO

Aapeli Kallunki