Användarvillkor

Användarvillkor för Biila Go 2/2024

När en Användare registrerar sig för Biila Go-tjänsten förbinder den sig att följa dessa användarvillkor och andra regler och riktlinjer som gäller för Tjänsten.

1. Biila Go

Biila Go (”Tjänsten”) är en förmedlingstjänst för biltransporter som tillhandahålls av Biila Solutions AB (org.nr 559199-6425, ”Tjänsteleverantören”). Tjänsteleverantören fungerar som en mellanhand mellan föraren och den som önskar transportera en bil (”Transportbeställaren”). Tjänsteleverantören äger eller förvaltar inte bilarna och ansvarar inte för deras skick eller lämplighet för användning i trafik. Tjänsteleverantören ansvarar endast för driften av plattformen och gör det möjligt för Användaren och Transportbeställaren att nå varandra. För varje transport accepterar Användaren Transportbeställarens villkor separat.

2. Användare

Med Användare avses i dessa villkor en myndig person som är intresserad av att transportera fordon genom körning och som registrerat sig som användare av Tjänsten. I fråga om en enskild transport är Användaren förare (”Förare”). Användaren måste ha ett giltigt körkort och tillräckliga körkunskaper för de aktuella förhållandena.

Vid registreringen måste Användaren ange de registreringsuppgifter som krävs för att identifiera Användaren och välja ett användarspecifikt lösenordskyddat användarnamn för att använda Tjänsten. Att ge felaktiga användaruppgifter är grund att säga upp Användarens rätt att använda Tjänsten.

Användarnamn och lösenord är användarspecifika och får inte avslöjas eller ges till tredje part. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten under sitt användarnamn. Om ett lösenord eller användarnamn kommer till utomståendes kännedom ska Användaren omedelbart informera Tjänsteleverantören om detta.

Förare

Föraren kan använda Tjänsten för att övervaka transportbehov av bilar och för att anmäla sig som förare för körningar. Föraren kan efter att ha ingått ett separat uppdragsavtal med beställaren utföra körningar i Tjänsten mot en i uppdraget angiven avgift.

3. Användarbehörighet

Användaren beviljas begränsad tillgång till Tjänsten i enlighet med detta avtal. Tjänsteleverantören strävar efter att hålla Tjänsten tillgänglig vid alla tidpunkter. Det kan dock förekomma avbrott i användningen av Tjänsten, till exempel på grund av utveckling av Tjänsten eller andra orsaker som Tjänsteleverantören anser vara nödvändiga.

Tjänsteleverantören har rätt att lägga till, ändra och ta bort delar av Tjänsten, att ändra kostnadsfria delar av Tjänsten till avgiftsbelagda eller att helt eller delvis upphöra med att upprätthålla tjänsten. Tjänsteleverantören strävar efter att, när det är rimligt möjligt, informera Användaren i förväg om eventuella ändringar eller avbrott i Tjänsten som är relevanta för Användaren, genom Tjänsten eller på ett annat sätt som den anser lämpligt. Ändringarna träder i kraft så snart de har genomförts.

Tjänsteleverantören gör inga utfästelser om driften av eller funktionerna i Tjänsten och garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott och felfritt.

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt neka åtkomst eller stänga användarkontot av en anledning som den anser vara lämplig.

4. Tjänsteavgifter

Registrering till tjänsten är kostnadsfri. Tjänsten kan även innehålla avgiftsbelagda tilläggstjänster. När en tjänst är avgiftsbelagd anges det separat i samband med den aktuella tjänsten. Användningen av avgiftsbelagda tjänster förutsätter betalning av det pris som anges i samband med tjänsten. För en avgiftsbelagd tjänst kan en anslutningsavgift tas ut samt en avgift som bestäms enligt användningen av tjänsten, som är tidsbunden eller som bestäms på något annat sätt. Tjänsteleverantören kan ändra priset och prissättningsgrunderna för tjänsten och ändra en kostnadsfri tjänst till en avgiftsbelagd tjänst eller tvärtom. Aktuella priser och prissättningsgrunder visas i Tjänsten.

5. Behandling av användaruppgifter

Tjänsteleverantören har rätt att utöver driften av Tjänsten använda användaruppgifterna för att informera om tjänsten, för att planera och utveckla Tjänsteleverantörens affärsverksamhet samt för statistiska och marknadsföringsändamål. Aktuell integritetspolicy för tjänsten finns tillgänglig på https://biila.io/se/integritetspolicy.

6. Ansvarsbegränsning

Tjänsteleverantörens ansvar gentemot Användaren ska i samtliga fall vara högst 10 000 kronor enligt detta avtal.

7. Immateriella rättigheter

Tjänsten är enbart Tjänsteleverantörens och/eller tredje parts egendom och kan skyddas av upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Användaren får ingen annan rätt till Tjänsten, tekniken eller innehållet än den användarbehörighet som anges i dessa villkor. På grundval av dessa villkor ges ingen rätt att använda Tjänsteleverantörens eller Tjänstens firma, logotyper, domännamn eller andra varumärkesrelaterade namn eller identifierare. Tjänsteleverantören har rätt att utan ersättning utnyttja förslag till förbättringar och kommentarer som lämnas till den.

8. Ändring av avtalsvillkor

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren genom att meddela Användaren detta via e-post eller Tjänsten. Ändringarna träder i kraft fjorton (14) dagar efter meddelandet. Användaren godkänner ändringarna i avtalet genom att använda Tjänsten.

Efter att ha fått kännedom om ändringarna kan Användaren säga upp hela avtalet via e-post eller via Tjänsten innan ändringarna träder i kraft.

9. Avtalets giltighetstid

Avtalet träder i kraft när Tjänsteleverantören ger Användaren tillgång till Tjänsten. Om Tjänsteleverantören inte beviljar Användaren åtkomsträttigheter ska detta avtal inte träda i kraft till någon del.

Avtalet gäller tills vidare. Båda avtalsparterna kan säga upp avtalet utan uppsägningstid. Tjänsteleverantören säger upp detta avtal genom att blockera Användarens åtkomst till Tjänsten. Användaren kan säga upp detta avtal genom att begära stängning av användarkontot från Tjänsteleverantörens kundtjänst.

Partnerna befrias från sina skyldigheter enligt avtalet under den tid och i den utsträckning som följer av force majeure när de avtalsenliga skyldigheterna inte fullgörs. Som befrielsegrund anses en sådan ovanlig och befogad händelse som hindrar från att fullgöra avtalet och som inträffar efter det att avtalet har ingåtts, som ligger utanför avtalsparternas kontroll och vars effekter inte rimligen kan undvikas eller övervinnas. En sådan händelse är till exempel krig, uppror, tvångsförvärv eller beslag för allmänt behov, avbrott i energidistribution, arbetskonflikt, brand, åskväder eller annat naturfenomen eller annan ovanlig orsak med liknande effekter och som inte beror på Användaren eller Tjänsteleverantören.

10. Överföring av avtal

Tjänsteleverantören har rätt att överföra detta avtal till tredje part om överföringen är relaterad till försäljning av Tjänsten eller en del av Tjänsten, eller ett byte av leverantör eller förmedlare av Tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att alltid överföra avtalet till ett annat bolag inom samma koncern.

Användaren har ingen rätt att överföra avtalet, och Användaren bekräftar uttryckligen att användarbehörigheten är personlig och inte kan överföras till tredje part.

11. Tvistlösning

Tvister mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om en avtalstvist inte kan lösas genom förhandlingar kan konsumenten hänskjuta ärendet till Konsumentverket (www.konsumentverket.se). Innan ärendet förs till Konsumentverket bör konsumenten vända sig till konsumentvägledning (www.hallakonsument.se). Konsumenten har även rätt att hänskjuta ärendet till ett tvistlösningsorgan via Europeiska kommissionens Online Dispute Resolution-forum (https://ec.europa.eu/odr).